Vedení účetnictví, daňové poradenství a audit

I. Vedení účetnictví, daňové poradenství a audit

A/ Účetnictví

 1. vedení daňové evidence dle zákona o daních z příjmů a účetnictví dle zákona o účetnictví a zapojení IAS/IFRS
 2. zpracování měsíčních účetních uzávěrek umožňujících průběžné sledování stavu majetku a výsledků podnikání
 3. roční účetní závěrka - sestavení zákonem stanovených výkazů (rozvahy, výkazy zisků a ztrát, přílohy a cash-flow)
 4. inventarizace majetku a závazků daného účetního období
 5. sestavení vnitropodnikových směrnic (oběh dokladů, odpisové plány, postupy, účtování, aprobace dokladů atd.) v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví České republiky
 6. zpracování daňového přiznání k DPH včetně zákonem stanovené záznamní povinnosti
 7. poskytování informací o termínech a výši daňových povinností poplatníka (zálohy na daň z příjmů, zálohy na silniční daň apod.)
 8. zastoupení poplatníka v případě provádění kontrol, dožádání a vytýkacích řízeních finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou
 9. podle požadavků lze navázat na stávající účetnictví firmy nebo zavést účetnictví nové
 10. provádění účetnictví dle Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS/US GAAP)
 11. správa a vedení ekonomických písemností
 12. evidence přehledu jednotlivých daní a daňového platebního kalendáře

B/ Daňové poradenství

 1. odklad podání daňového přiznání
 2. zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 3. zpracování daňového přiznání k silniční dani, dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitostí, dani dědické a darovací
 4. záruka správnosti údajů obsažených v daňovém přiznání
 5. konzultace k daňovým záležitostem garantované razítkem daňového poradce
 6. due diligence, fúze a akvizice

C/ Audit

 1. ověřování účetních závěrek vyplývajících z účetnictví dle zákona o auditorech
 2. audity zákonné (povinné) – pro společnosti a.s., s.r.o. atd.
 3. audity dobrovolné pro všechny typy subjektů včetně prezentace auditní zprávy před bankou, obchodními partnery apod.
 4. poskytování průběžného auditu